Đồ Án AI Quản Lý Bệnh Viện – Chuẩn Đoán Bệnh Bằng Hình Ảnh Với AI ( Full báo cáo + slide + PDF)

Phiên bản
3.10.0
Changelog
Ngày cập nhật
19/12/2023
Hướng dẫn sử dụng

Đồ Án AI Quản Lý Bệnh Viện

Đồ Án AI Quản Lý Bệnh Viện – Chuẩn Đoán Bệnh Bằng Hình Ảnh Với AI ( Full báo cáo + slide + PDF) . Trong đó một số chức năng nổi bật như:

  • Chuẩn đoán hình ảnh X-Quang, CT Scan, Siêu âm, Xét nghiệm, điện đồ.
  • Các chức năng về quản lý, đăng ký khám chữa bệnh, cận lâm sàn
  • Các chức năng quản lý chung
  • Các chức năng báo cáo thống kê

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 2

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 3
2.1. Khảo sát hệ thống 3
2.1.1. Khảo sát hiện trạng sơ bộ 3
2.1.2. Cơ cấu tổ chức cơ quan 4
2.1.3. Quy trình hoạt động 5
2.2. Xác định yêu cầu hệ thống 7

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9
3.1. Xác định các tác nhân 9
3.2. Sơ đồ usecase 11
3.3. Sơ đồ phân rã chức năng 21
3.3.1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống 21
3.3.2. Sơ đồ phân rã chức năng quản lý khám bệnh 22
3.3.3. Sơ đồ phân rã chức năng quản lý cận lâm sàng 23

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 27
4.1. Yêu cầu cấu hình hệ thống 27
4.1.2. Yêu cầu phần mềm 27
4.2. Một số hình ảnh thực nghiệm 28

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 32
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1: Sơ đồ nghiệp vụ 6
Hình 2: Sơ đồ usecase tổng quát 11
Hình 3: Sơ đồ usecase của admin 12
Hình 4: Sơ đồ usecase của nhân viên 12
Hình 5: Sơ đồ usecase đăng nhập đăng xuất hệ thống 13
Hình 6: Sơ đồ usecase quản lý khoa 13
Hình 7: Sơ đồ usecase quản lý nhân viên 14
Hình 8: Sơ đồ usecase quản lý chức vụ 14
Hình 9: Sơ đồ usecase tìm kiếm 15
Hình 10: Sơ đồ usecase đăng ký khám bệnh 15
Hình 11: Sơ đồ usecase quản lý bệnh nhân 16
Hình 12: Sơ đồ usecase quản lý bệnh án 16
Hình 13: Sơ đồ usecase quản lý đơn thuốc 17
Hình 14: Sơ đồ usecase quản lý xét nghiệm 17
Hình 15: Sơ usecase quản lý siêu âm 18
Hình 16: Sơ đồ usecase quản lý chụp MRI 18
Hình 17: Sơ đồ usecase chụp cắt lớp CT 19
Hình 18: Sơ đồ usecase chụp X- quang 19
Hình 19: Sơ đồ usecase quản lý tài khoản 20
Hình 20: Sơ đồ usecase quản lý bảo mật hệ thống 20
Hình 21: Sơ đồ usecase thống kê 21
Hình 22: Sơ đồ phân rã chức năng 21
Hình 23: Sơ đồ phân rã chức năng quản lý khám bệnh 22
Hình 24: Sơ đồ phân rã chức năng quản lý cận lâm sàng 23
Hình 25: Sơ đồ phân rã chức năng quản lý chung 23
Hình 26: Sơ đồ phân rã chức năng quản lý hệ thống 24
Hình 27: Sơ đồ phân rã chức năng thống kê 24
Hình 28: Sơ đồ diagrams cơ sở dữ liệu 25
Hình 29: Sơ đồ triển khai hệ thống 26
Hình 30: Giao diện đăng nhập hệ thống 28
Hình 31: Giao đăng ký khám bệnh 28
Hình 32: Giao diện quản lý bệnh nhân 29
Hình 33: Giao diện quản lý bệnh án 29
Hình 34: Giao diện chức năng quản lý cận lâm sàng điện đồ 30
Hình 35: Giao diện chức năng quản lý cận lâm sàng chụp MRI 30
Hình 36: Giao diện chức năng quản lý chung 31
Hình 37: Giao diện chức năng thống kê 31

HayCode.Xyz | Chia sẻ thông tin và nội dung đa dạng

Hãy tạo ra một cộng đồng lành mạnh và chia sẻ kiến thức với nhau nhé.

Nhận xét

Thông Báo Mới